Chapters and verses mentioning Gomora

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 10.19 And the border of the Canaanites was from Sidon, as thou comest to Gerar, unto Gaza; as thou goest, unto Sodom, and Gomorrah, and Admah, and Zeboim, even unto Lasha. Ary ny fari-tanin' ny Kananita dia hatrany Sidona ka hatrany Gaza ao akaikin' i Gerara, ka hatrany Lesa ao akaikin' i Sodoma sy Gomora sy Adma ary Zeboima. Ka ny faritanin' ny Kananeana tafapaka hatrany Sidòna amin' ny tandrifin' ny Jerara ka hatrany Gazà, ary hatramin' ny tandrifin' i Sodoma, Gomora, Adama ary Seoima, dia hatrany Lesà. La frontière des Cananéens allait de Sidon en direction de Gérar, jusqu'à Gaza, puis en direction de Sodome, Gomorrhe, Adma et Çeboyim, et jusqu'à Lésha.
...............
Gen / Jen 13.10 And Lot lifted up his eyes, and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered every where, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Ary Lota nanopy ny masony ka nitazana ny tany rehetra teny amoron' i Jordana hatrany akaikin' i Zoara, fa azon-drano avokoa izy rehetra (talohan' ny nandravan' i Jehovah an' i Sodoma sy Gomora izany), tahaka ny sahan' i Jehovah sy tahaka ny tany Egypta. Dia nanopy ny masony Lota ka nahita ny tany lemak' i Jordany rehetra, izay azon-drano hatrany hatrany; io tany io, talohan' ny nandravan' ny Tompo an' i Sodoma sy Gomora, dia tahaka ny sahan' ny Tompo, tahaka ny tany Ejipta akaikin' i Tsoara. Lot leva les yeux et vit toute la Plaine du Jourdain qui était partout irriguée - c'était avant que Yahvé ne détruisît Sodome et Gomorrhe - comme le jardin de Yahvé, comme le pays d'Égypte, jusque vers Çoar.
...............
Gen / Jen 14.2 That these made war with Bera king of Sodom, and with Birsha king of Gomorrah, Shinab king of Admah, and Shemeber king of Zeboiim, and the king of Bela, which is Zoar. dia nandeha izy ireo ka nanafika an' i Bera, mpanjakan' i Sodoma. sy Birsa, mpanjakan' i Gomora. sy Sinaba, mpanjakan' i Adma, sy Semebera, mpanjakan' i Zeboima, ary ny mpanjakan' i Bela (dia Zoara izany). dia sendra rafitra ady izy ireo tamin' i Barà, mpanjakan' i Sodoma sy Bersà, mpanjakan' i Gomora, sy Senaaba, mpanjakan' i Adamà, sy Seneber, mpanjakan' i Seboima, ary ny mpanjakan' i Balà, dia Segora izany. ceux-ci firent la guerre contre Béra roi de Sodome, Birsha roi de Gomorrhe, Shinéab roi d' Adma, Shémeéber roi de Çeboyim et le roi de Béla c' est Çoar .
...............
Gen / Jen 14.8 And there went out the king of Sodom, and the king of Gomorrah, and the king of Admah, and the king of Zeboiim, and the king of Bela (the same is Zoar;) and they joined battle with them in the vale of Siddim; Dia nivoaka ny mpanjakan' i Sodoma sy ny mpanjakan' i Gomora sy ny mpanjakan' i Adma sy ny mpanjakan' i Zeboima ary ny mpanjakan' i Bela (dia Zoara izany) ka nilahatra hiady amin' ireo teo an-dohasahan' i Sidima, Tamin' izay no nivoahan' ny mpanjakan' i Seboima, ary ny mpanjakan' i Balà, dia Segora izany, nilahatra tao an-dohasahan' i Sidima hiady tamin' ireo, Alors le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d' Adma, le roi de Çeboyim et le roi de Béla c' est Çoar s'ébranlèrent et se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Siddim,
...............
Gen / Jen 14.10 And the vale of Siddim was full of slimepits; and the kings of Sodom and Gomorrah fled, and fell there; and they that remained fled to the mountain. Ary ny lohasahan' i Sidima, dia be lavak' asfalta, ary nandositra ny mpanjakan' i Sodoma sy ny mpanjakan' i Gomora ka latsaka tao; ary ny sisa nandositra tany an-tendrombohitra. Be lavaka ditin-tany tao an-dohasahan' i Sidima, ary nandositra ny mpanjakan' i Sodoma sy ny mpanjakan' i Gomora ka latsaka tamin' ireny, ary ny sisa nandositra tany an-tendrombohitra. Or la vallée de Siddim était pleine de puits de bitume; dans leur fuite, le roi de Sodome et le roi de Gomorrhe y tombèrent, et le reste se réfugia dans la montagne.
Gen / Jen 14.11 And they took all the goods of Sodom and Gomorrah, and all their victuals, and went their way. Ary izy ireo namabo ny fananana rehetra tao Sodoma sy Gomora ary ny hanina rehetra. dia lasa nandeha. Nofaohin-dry zareo avokoa ny fananana rehetra tao Sodoma sy Gomora, mbamin' ny hanina rehetra tao, dia nandeha izy. Les vainqueurs prirent tous les biens de Sodome et de Gomorrhe et tous leurs vivres, et s' en allèrent.
...............
Gen / Jen 18.20 And the Lord said, Because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous; Ary hoy Jehovah: Ny fitarainan' i Sodoma sy Gomora dia lehibe tokoa, ary ny fahotany dia mavesatra indrindra; Dia hoy Iaveh: Mafy loatra ny fitarainana miakatra avy amin' i Sodoma sy Gomora, ary lehibe indrindra ny fahotan' izy ireo. Donc, Yahvé dit : Le cri contre Sodome et Gomorrhe est bien grand ! Leur péché est bien grave !
...............
Gen / Jen 19.24 Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven; Ary Jehovah nandatsaka tamin' i Sodoma sy Gomora solifara sy afo, avy tamin' i Jehovah tany an-danitra, Tamin' izay dia nalatsak' Iaveh tamin' i Sodoma sy Gomora ny afo sy solifara avy any amin' ny Tompo any an-danitra, Yahvé fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu venant de Yahvé,
...............
Gen / Jen 19.28 And he looked toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the plain, and beheld, and, lo, the smoke of the country went up as the smoke of a furnace. ary nitsinjo an' i Sodoma sy Gomora sy ny tany lemaka rehetra izy, dia nahita, ka, indro, niakatra ny setroky ny tany tahaka ny setroky ny lafaoro lehibe. Nitazana nankany Sodoma sy Gomora mbamin' ny tany lemaka rehetra izy, ka nahita setroka niakatra avy amin' ny tany toy ny setroka avy amin' ny memy. et il jeta son regard sur Sodome, sur Gomorrhe et sur toute la Plaine, et voici qu' il vit la fumée monter du pays comme la fumée d' une fournaise !

  Deuteronomy Fifanekema na Detoronomia Fifanekema na Detoronomy Le Deutéronome
...............
Deo / Dt 29.22 So that the generation to come of your children that shall rise up after you, and the stranger that shall come from a far land, shall say, when they see the plagues of that land, and the sicknesses which the Lord hath laid upon it; fa ho solifara sy sira ary fahamaizana ny tany rehetra eo: tsy hofafazana izy, na hanirian-javatra, sady tsy hisy ahitra akory hitrebona ao, tahaka ny nandravana an' i Sodoma sy Gomora sy Adma ary Zeboima, izay noravan' i Jehovah tamin' ny fahavinirany sy ny fahatezerany dia ny solfara sy ny sira, fanakilàna an' izany tany rehetra izany, izay hofafazana tsy hanome vokatra avy aminy, tsy haniriana ahitra akory, toy ny tamin' ny fikorontanan' i Sodoma sy Gomora, Adamà sy Seboima, izay nakorontan' ny Tompo tamin' ny fahatezerany amam-pahavinirany, " Soufre, sel, toute sa terre est brûlée ; on n' y sèmera plus, rien n' y germera plus, aucune herbe n' y croîtra plus. Ainsi ont été changées Sodome et Gomorrhe, Adma et Çeboyim que Yahvé dévasta dans sa colère et sa fureur ! "
...............
Deo / Dt 32.32 For their vine is of the vine of Sodom, and of the fields of Gomorrah: their grapes are grapes of gall, their clusters are bitter: Ny tahom-boalobony dia tahom-boalobok' i Sodoma Ary avy ao amin' ny sahan' i Gomora; Ny voalobony dia voaloboka mahafaty, Sady mangidy koa ny sampahony. Ka karazam-boaloboka avy any Sodoma no foto-boalobony, sy avy any amin' ny sahan' i Gomora; voaloboka misy poizina no mba voalobony, sampaho mangidy no mba azy. Car leur vigne vient de la vigne de Sodome et des plantations de Gomorrhe : leurs raisins sont raisins vénéneux, leurs grappes sont amères ;

  Book of Isaiah Isaia Izaia Livre d'Isaïe
...............
Isa / Iz 1.9 Except the Lord of hosts had left unto us a very small remnant, we should have been as Sodom, and we should have been like unto Gomorrah. Raha tsy nosisan' i Jehovah. Tompon' ny maro, olona vitsivitsy isika, Dia efa tonga tahaka an' i Sodoma Ary nitovy tamin' i Gomora. Raha tsy namelan' ny Tompon' ny tafika ambiny kely sisa isika, dia ho sahala amin' i Sodoma, hanahaka an' i Gomora. Si Yahvé Sabaot ne nous avait laissé quelques rares survivants, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe.
Isa / Iz 1.10 Hear the word of the Lord, ye rulers of Sodom; give ear unto the law of our God, ye people of Gomorrah. Mandrenesa ny tenin' i Jehovah, ry mpitsaran' i Sodoma; Mihainoa ny lalàn' Andriamanitsika, ry vahoakan' i Gomora. Mihainoa ny tenin' ny Tompo, ry mpitsaran' i Sodoma; mitongilàna sofina amin' ny lalàn' Andriamanitsika, ry vahoakan' i Gomora. Écoutez la parole de Yahvé, chefs de Sodome, prêtez l' oreille à l' enseignement de notre Dieu, peuple de Gomorrhe!
...............
Isa / Iz 13.19 And Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldees' excellency, shall be as when God overthrew Sodom and Gomorrah. Ary Babylona, ravaky ny fanjakana maro Tabiha sy reharehan' ny Kaldeana, Dia ho rava tahaka ny nandravan' Andriamanitra an' i Sodoma sy Gomora; Ary Babilona, ilay ravaky ny fanjakana maro, haingon' ny Kaldeana be rehareha, dia hanahaka an' i Sodoma sy Gomora izay noravan' Andriamanitra. Tsy hisy mponina intsony ao aminy, Et Babylone, la perle des royaumes, le superbe joyau des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe, dévastées par Dieu.

  Book of Jeremiah Jeremia Jeremia Livre de Jérémie
...............
Jer / Jr 23.14 I have seen also in the prophets of Jerusalem an horrible thing: they commit adultery, and walk in lies: they strengthen also the hands of evildoers, that none doth return from his wickedness; they are all of them unto me as Sodom, and the inhabitants thereof as Gomorrah. Ary tamin' ny mpaminanin' i Jerosalema koa no nahitako zavatra mahatsiravina; Mijangajanga sy mandeha araka ny lainga izy sady mampahery ny tanan' ny mpanao ratsy, ka samy tsy miala amin' ny faharatsiany; Eny, izy rehetra dia tonga tahaka an' i Sodoma raha amiko, ary ny mponina ao dia tonga tahaka an' i Gomora. Tamin' ireo mpaminanin' i Jerosalema kosa anefa nahita zava-mahatsiravina aho, fa izy ireo maka vadin' olona sy mandeha araka ny lainga, mankahery ny tànan' ny ratsy fanahy, mba tsy hisy miverina avy amin' ny haratsiany izy ireo. Amiko izy rehetra, tonga tahaka an' i Sodoma; ary ny mponina ao Jerosalema tahaka an' i Gomora. Mais chez les prophètes de Jérusalem, j' ai vu l' horreur l' adultère, l' obstination dans le mensonge, le soutien donné aux méchants pour que nul ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous pour moi comme Sodome et ses habitants comme Gomorrhe!
...............
Jer / Jr 49.18 As in the overthrow of Sodom and Gomorrah and the neighbour cities thereof, saith the Lord, no man shall abide there, neither shall a son of man dwell in it. Ary toy ny nandravana an' i Sodoma sy Gomora mbamin' ny tanàna teny akaikiny, hoy Jehovah, no tsy hisian' olona honina any, na zanak' olombelona hivahiny any. Hanahaka ny nandravana an' i Sodoma sy Gomora mbamin' ireo tanàna nanodidina azy izy, hoy Iaveh; ka tsy hisy olona monina ao, na hisy zanak' olombelona hipetraka ao. Comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe et des cités voisines, dit Yahvé, personne n' y habitera plus, aucun humain n' y séjournera plus.
...............
Jer / Jr 50.40 As God overthrew Sodom and Gomorrah and the neighbour cities thereof, saith the Lord; so shall no man abide there, neither shall any son of man dwell therein. Toy ny nandravan' Andriamanitra an' i Sodoma sy Gomora mbamin' ny tanàna eny akaikiny, hoy Jehovah, no tsy hisian' olona honina any na zanak' olombelona hivahiny any. Toy ny tamin' ny nandravan' Andriamanitra an' i Sodoma, Gomora, mbamin' ireo tanàna manodidina azy, - teny marin' ny Tompo, no tsy hisian' olona monina eo; ny zanak' olombelona tsy hitoetra eo. Comme lorsque Dieu renversa Sodome, Gomorrhe et les villes voisines oracle de Yahvé personne n' y habitera plus, aucun humain n' y séjournera plus.

  Book of Amos Amosa Amosy Livre d'Amos
...............
Amo / Am 4.11 I have overthrown some of you, as God overthrew Sodom and Gomorrah, and ye were as a firebrand plucked out of the burning: yet have ye not returned unto me, saith the Lord. Efa nisy noravako teo aminareo tahaka ny nandravan' Andriamanitra an' i Sodoma sy Gomora, ka efa tahaka ny forohana nosarihana tamin' ny afo ianareo; Nefa tsy niverina tamiko ihany ianareo, hoy Jehovah. Nahatonga fanakorokoroana ao anatinareo aho toy ny nanakorokoroan' Andriamanitra an' i Sodoma sy Gomora, ary hianareo izany, dia toy ny forohana voatsoaka tamin' ny hain-trano; nefa tsy niverina tamiko ihany hianareo, - teny marin' ny Tompo. Je vous ai bouleversés comme Dieu bouleversa Sodome et Gomorrhe, et vous avez été comme un tison sauvé de l' incendie; et vous n'êtes pas revenus à moi ! Oracle de Yahvé.

  Book of Zephaniah Zefania Sofonia Livre de Sophonie
...............
Zef / Sof 2.9 Therefore as I live, saith the Lord of hosts, the God of Israel, Surely Moab shall be as Sodom, and the children of Ammon as Gomorrah, even the breeding of nettles, and saltpits, and a perpetual desolation: the residue of my people shall spoil them, and the remnant of my people shall possess them. Koa raha velona koa Aho, hoy Jehovah, Tompon' ny maro, Andriamanitry ny Isiraely, Dia ho tahaka an' i Sodoma tokoa Moaba, Ary ny taranak' i Amona ho tahaka an' i Gomora, Dia ho alan' amiana sy lava-tsira ary tany lao mandrakizay; Ny sisa amin' ny oloko no hamabo azy, ary ny sisa amin' ny oloko no hahalasa azy. Ka noho izany dia velona aho, - teny marin' ny Tompon' ny tafika, Andriamanitr' Israely: Moaba hanahaka an' i Sodoma; ary ny taranak' i Ammona ho tahaka an' i Gomora: fitoerana nafoy ho an' ny amiana sy tany ihadian-tsira, ho efitra mandrakizay. Izay sisa amin' ny vahoakako hambabo azy, ary izay tavela amin' ny fireneko no hahazo azy ho lovany. C' est pourquoi, par ma vie! - oracle de Yahvé Sabaot, Dieu d' Israël : " Moab deviendra comme Sodome et les fils d' Ammon comme Gomorrhe : un domaine de chardons, un monceau de sel, une solitude à jamais. Le reste de mon peuple les pillera, ce qui subsistera de ma nation en recevra l' héritage. "

  The Gospel according to Matthew Matio Matio L'Évangile selon Saint Matthieu
...............
Mat / Mt 10.15 Verily I say unto you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho moramora kokoa ny ho amin' ny tany Sodoma sy Gomora amin' ny andro fitsarana noho ny ho amin' izany tanàna izany. Lazaiko marina aminareo fa ho moramora kokoa ny hatao amin' i Sodoma sy Gomora amin' ny andro fitsarana noho ny hatao amin' izany tanàna izany. En vérité je vous le dis : au Jour du Jugement, il y aura moins de rigueur pour le pays de Sodome et de Gomorrhe que pour cette ville-là.

  Letter to the Romans Romanina Romana Épître de Saint Paul aux Romains
...............
Rom / Rm 9.29 And as Esaias said before, Except the Lord of Sabaoth had left us a seed, we had been as Sodoma, and been made like unto Gomorrha. ary araka izay nolazain' Isaia fahiny hoe: Raha tsy Jehovah, Tompon' ny maro, no namela taranaka ho antsika, Dia efa tonga tahaka an' i Sodoma sy tonga tahaka an' i Gomora isika (Isa. 1. 9). Ary izany no nilazan' Izaia rahateo hoe: Raha tsy namelan' Andriamanitry ny tafika taranaka isika, dia efa tonga iray lasitra tamin' i Sodoma, sy nanahaka an' i Gomora. Et comme l' avait prédit Isaïe : Si le Seigneur Sabaot ne nous avait laissé un germe, nous serions devenus comme Sodome, assimilés à Gomorrhe.

  2nd Letter of Peter 2 Petera Piera II 2ème Épître de Saint Pierre
...............
2Pe / 2P 2.6 And turning the cities of Sodom and Gomorrha into ashes condemned them with an overthrow, making them an ensample unto those that after should live ungodly; ary raha nataony nanjary lavenona ny tanàna Sodoma sy Gomora ka nohelohiny horavana ary nataony fananarana ho an' izay ratsy fanahy ato aoriana,- matoa nohelohiny hofongorana sy hanjary lavenona ny tanànan' i Sodoma sy Gomora, ary nataony ho anatry ny mpanao ratsy aty aoriana; si, à titre d' exemple pour les impies à venir, il a mis en cendres et condamné à la destruction les villes de Sodome et de Gomorrhe,

  Letter of Jude Joda Joda Épître de Saint Jude
...............
Jod / Jd 1.7 Even as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. Toy izany Sodoma sy Gomora, mbamin' ny tanàna manodidina izay nijangajanga toa azy koa sy nanao ratsy tamin' ny nofo hafa, ka indro miampatra eo ho fananarana, miaritra ny afo mandoro azy mandrakizay. Ce sont eux les écueils de vos agapes. Ils font bonne chère sans vergogne, ils se repaissent : nuées sans eau que les vents emportent, arbres de fin de saison, sans fruits, deux fois morts, déracinés,