<-
->

3Jn / 3Jo 1:1 The elder unto the wellbeloved Gaius, whom I love in the truth. Izaho loholona mamangy an' i Gaio, ilay malala, izay tiako amin' ny fahamarinana. Izaho anti-dahy, mamangy an' Gaiosa malala, izay tiako araka ny marina. Moi, l' Ancien, au très cher Gaïus, que j' aime en vérité.
3Jn / 3Jo 1:2 Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Ry malala, mangataka aho mba hambinina sy ho salama amin' ny zavatra rehetra anie ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany. Ry malala, iriko ho toraka ny an' ny fanahinao koa ny fanambinana ny raharahanao rehetra amam-pahasalamanao. Très cher, je souhaite que tu te portes bien sous tous les rapports et que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme.
3Jn / 3Jo 1:3 For I rejoiced greatly, when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. Fa faly indrindra aho, fony nisy rahalahy tonga ka nanambara ny fahamarinanao, dia toy ny andehananao araka ny fahamarinana. Faly loatra aho, fa nisy rahalahy tonga nanambara ny fahamarinanao, na ny andehananao araka ny fahamarinana. Je me suis beaucoup réjoui des frères qui sont venus et qui ont rendu témoignage à ta vérité, je veux dire à la façon dont tu vis dans la vérité.
3Jn / 3Jo 1:4 I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Tsy misy mahafaly ahy mihoatra noho ny mandre fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Apprendre que mes enfants vivent dans la vérité, rien ne m' est un plus grand sujet de joie.
3Jn / 3Jo 1:5 Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren, and to strangers; Ry malala, manao asa mahatoky ianao na amin' inona na amin' inona ataonao amin' ireo rahalahy ireo, na dia vahiny aza izy, Ry malala, tsara tokoa ny ataonao rehetra amin' ny rahalahy, fa indrindra amin' ireo vahiny; Très cher, tu agis fidèlement en te dépensant pour les frères, bien que ce soient des étrangers.
3Jn / 3Jo 1:6 Which have borne witness of thy charity before the church: whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well: izay nanambara ny fitiavanao teo anatrehan' ny fiangonana; dia ho soa no ataonao, raha mamoaka azy koa araka izay miendrika hatao noho ny amin' Andriamanitra ianao; ka nambaran' izy ireo teo anatrehan' ny Eglizy ny fitiavanao namana. Ary tsara raha mamatsy azy araka ny mendrika an' Andriamanitra hianao, amin' ny fandehanan' izy ireo; Ils ont rendu témoignage à ta charité, devant l'Église. Tu feras une bonne action en pourvoyant à leur voyage, d' une manière digne de Dieu.
3Jn / 3Jo 1:7 Because that for his name' s sake they went forth, taking nothing of the Gentiles. fa noho ny Anarana no niangany, ka tsy naka na inona na inona tamin' ny jentilisa izy. fa ho voninahitry ny Anarany no nandehanan' izy ireo, ka tsy nandray na inona na inona tamin' ny jentily izy. C' est pour le Nom qu' ils se sont mis en route, sans rien recevoir des païens.
3Jn / 3Jo 1:8 We therefore ought to receive such, that we might be fellowhelpers to the truth. Koa isika dia tokony handray tsara izay toy izany, mba ho mpiara-miasa aminy amin' ny fahamarinana. Tsy maintsy manohana ny olona toy ireny isika, mba ho mpiara-miasa aminy amin' ny fahamarinana. Nous devons accueillir de tels hommes, afin de collaborer à leurs travaux pour la Vérité.
3Jn / 3Jo 1:9 I wrote unto the church: but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not. Nanoratra tamin' ny fiangonana Ihany aho; nefa Diotrefa, izay te-ho lohany, dia tsy mba mandray anay. Nanoratra kely tamin' ny Eglizy aho, nefa tsy te-handray anay Diotrefesa izay te-ho lohan' izy ireo. J' ai écrit un mot à l'Église. Mais Diotréphès, qui est avide d' y occuper la première place, ne nous reçoit pas.
3Jn / 3Jo 1:10 Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words: and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church. Koa amin' izany, raha tonga aho, dia hotsarovako izay asa ataony, fa mibedibedy foana manaratsy anay izy; ary tsy afa-po amin' izany ihany, fa ny tenany dia tsy mandray ireo rahalahy ireo, ary izay ta-handray azy dia raràny sy roahiny hiala amin' ny fiangonana. Ka rahefa tonga aho dia hopotsiriko ny nataony, sy ny bedibedy foana anaratsiany anay. Sady tsy afa-po amin' izany ihany izy; fa ny tenany, tsy mandray ny rahalahy; izay te-handray ireo koa, sakanany sy roahiny amin' ny eglizy. C' est pourquoi je ne manquerai pas, si je viens, de rappeler sa conduite. Il se répand en mauvais propos contre nous.Non satisfait de cela, il refuse lui-même de recevoir les frères, et ceux qui voudraient les recevoir, il les en empêche et les expulse de l'Église.
3Jn / 3Jo 1:11 Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God: but he that doeth evil hath not seen God. Ry malala, aza ny ratsy no alain-tahaka, fa ny tsara. Izay manao ny tsara no avy amin' Andriamanitra; fa izay manao ny ratsy tsy mba nahita an' Andriamanitra. Ry malala, aza ny ratsy no alain-tahaka, fa ny tsara. Izay manao ny tsara no avy amin' Andriamanitra; fa izay manao ny ratsy tsy mba nahita an' Andriamanitra. Très cher, imite non le mal mais le bien. Qui fait le bien est de Dieu. Qui fait le mal n' a pas vu Dieu.
3Jn / 3Jo 1:12 Demetrius hath good report of all men, and of the truth itself: yea, and we also bear record; and ye know that our record is true. Demetrio dia tsara laza amin' ny olona rehetra sy amin' ny fahamarinana koa; ary izahay koa manambara izany, ary fantatrao fa marina ny fanambaranay. Milaza soa an' i Demetriosa ny olona rehetra mbamin' ny fahamarinana aza; izahay koa milaza izany, ary fantatrao fa marina ny filazanay. Quant à Démétrius, tout le monde lui rend témoignage, y compris la Vérité elle-même. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai.
3Jn / 3Jo 1:13 I had many things to write, but I will not with ink and pen write unto thee: Nanana zavatra maro hosoratana aho, nefa tsy tiako hosoratana aminao amin' ny ranomainty sy ny penina; Manan-javatra maro hosoratana aminao aho, fa tsy tiako atao amin' ny ranomainty sy ny penina izany. J' aurais beaucoup de choses à te dire. Mais je ne veux pas le faire avec de l' encre et un calame.
3Jn / 3Jo 1:14 But I trust I shall shortly see thee, and we shall speak face to face. Peace be to thee. Our friends salute thee. Greet the friends by name. fa manantena hahita anao faingana ihany aho, dia hiteny mifanatrika isika. Ho aminao anie ny fiadanana. Ny sakaiza atý manao veloma anao. Veloma amin' ny sakaiza tsirairay araka ny anarany avy. Fa manantena hahita anao faingana aho, ka dia hiresaka mifanatrika isika. J' espère en effet te voir sous peu, et nous nous entretiendrons de vive voix.
3Jn / 3Jo 1:15 Ho aminao anie ny fiadanana. Manao veloma anao ny sakaizantsika. Veloma any amin' ny sakaizantsika tsirairay avy. Que la paix soit avec toi ! Tes amis te saluent. Salue les nôtres, chacun par son nom.

<-
->