<-
->

Jon 1:1 Now the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai, saying, Ary tonga tamin' i Jona, zanak' i Amitahy, ny tenin' i Jehovah nanao hoe: Ary tonga tamin' i Jonasa, zanak' i Amatì, ny tenin' ny Tompo, nanao hoe: La parole de Yahvé fut adressée à Jonas, fils d' Amitaï :
Jon 1:2 Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it; for their wickedness is come up before me. Mitsangàna, mankanesa any Ninive, ilay tanàna lehibe, ary miantsoa ny amin' ny hamelezana azy, fa tafakatra eto anatrehako ny faharatsiany. Mitsangàna hianao, ka mankanesa any Niniva, tanàna lehibe, hitory ny hamelezana azy, fa tafakatra hatraty amiko ny haratsian' izy ireo. " Lève-toi, lui dit-il, va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur que leur méchanceté est montée jusqu'à moi. "
Jon 1:3 But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa; and he found a ship going to Tarshish: so he paid the fare thereof, and went down into it, to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Nefa Jona nitsangana handositra ho any Tarsisy mba hiala eo anatrehan' i Jehovah; ary nidina tany Jopa izy ka nahita sambo hankany Tarsisy, dia nandoa ny karamany ka niondrana taminy hiara-mandeha tamin' ny tao ho any Tarsisy hiala eo anatrehan' i Jehovah. Dia nitsangana Jonasa handositra ho any Tarsisa, lavitra ny tavan' ny Tompo. Nidina tany Jope izy, dia nahita sambo ho any Tarsisa, ka naloany ny saran-tsambo, dia niditra tao izy, hiaraka amin' izy ireo ho any Tarsisa, lavitra ny tavan' ny Tompo. Jonas se mit en route pour fuir à Tarsis, loin de Yahvé. Il descendit à Joppé et trouva un vaisseau à destination de Tarsis, il paya son passage et s' embarqua pour se rendre avec eux à Tarsis, loin de Yahvé.
Jon 1:4 But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Fa Jehovah nahatonga rivotra mahery teny ambonin' ny ranomasina, dia nanonja mafy ny ranomasina, ka dia efa nila ho vaky ny sambo. Fa Iaveh kosa nampifofofofo rivo-mahery eny amin' ny ranomasina, ka nisy tafio-drivotra teny amin' ny ranomasina; ny sambo efa nila ho vaky. Mais Yahvé lança sur la mer un vent violent, et il y eut grande tempête sur la mer, au point que le vaisseau menaçait de se briser.
Jon 1:5 Then the mariners were afraid, and cried every man unto his god, and cast forth the wares that were in the ship into the sea, to lighten it of them. But Jonah was gone down into the sides of the ship; and he lay, and was fast asleep. Dia raiki-tahotra ny matilo, ka samy nitaraina tamin' ny andriamaniny avy sady nariany tany anaty ranomasina ny zavatra tao an-tsambo mba hampahatony ny loza. Fa Jona kosa efa nidina nankao anaty sambo ka nandry renoky ny torimaso. Raiki-tahotra ny matilò ka samy nitaraina tamin' izay andriamaniny avy, sady nanary ny zavatra tao an-tsambo tany anaty ranomasina, mba hanamaivana azy; fa Jonasa kosa nidina tao am-bodisambo, dia nandry ka renoka natory tao. Les matelots prirent peur; ils crièrent chacun vers son dieu, et pour s' alléger, jetèrent à la mer la cargaison. Jonas cependant était descendu au fond du bateau; il s'était couché et dormait profondément.
Jon 1:6 So the shipmaster came to him, and said unto him, What meanest thou, O sleeper? arise, call upon thy God, if so be that God will think upon us, that we perish not. Dia nankao aminy ny kapitenin-tsambo ka nanao taminy hoe: Endrey ity ianao renoky ny torimaso foana eto! Mitsangàna, ka antsoy ny Andriamanitrao, fa angamba hihevitra antsika Andriamanitra, ka dia tsy ho faty isika. Avy nanatona azy ny kapitenin-tsambo, ka nanao taminy hoe: Inona ity ataonao, no matory foana? Mitsangàna, antsoy ny Andriamanitrao, ndrao mba mihevitra antsika Andriamanitra, ka tsy ho faty isika. Le chef de l'équipage s' approcha de lui et lui dit : " Qu' as-tu à dormir ? Lève-toi, crie vers ton Dieu! Peut-être Dieu songera-t-il à nous et nous ne périrons pas. "
Jon 1:7 And they said every one to his fellow, Come, and let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. Ary dia samy nanao tamin' ny namany hoe izy: Avia isika hanao filokana mba hizahantsika izay mahatonga izao loza izao amintsika. Dia nanao filokana izy, ka Jona no azo. Ary nifampilaza izy ireo nanao hoe: Avia, hanao filokana isika, mba hahafantarantsika izay mahatonga izao loza izao amintsika. Dia nanao filokana izy, ka Jonasa no voan' ny filokana. Puis ils se dirent les uns aux autres : " Tirons donc au sort, pour savoir de qui nous vient ce mal. " Ils jetèrent les sorts et le sort tomba sur Jonas.
Jon 1:8 Then said they unto him, Tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us; What is thine occupation? and whence comest thou? what is thy country? and of what people art thou? Dia hoy ireo taminy: Masìna ianao, lazao aminay: Noho ny amin' iza moa no mahatonga izao loza izao amintsika? Inona no raharaha fanaonao? Ary avy taiza ianao? Aiza no taninao? Ary avy amin' ny firenen' iza ianao? Izay izy ireo nanao taminy hoe: Lazao aminay re, izay mahatonga izao loza izao amintsika! Inona no raharahanao; avy aiza hianao; aiza no taninao; ary inona no firenenao? Ils lui dirent alors : " Dis-nous donc quelle est ton affaire, d' où tu viens, quel est ton pays et à quel peuple tu appartiens. "
Jon 1:9 And he said unto them, I am an Hebrew; and I fear the Lord, the God of heaven, which hath made the sea and the dry land. Dia hoy izy tamin' ireo: Hebreo aho; ary Jehovah, Andriamanitry ny lanitra, no ivavahako, dia Izay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Ka izao no navaliny azy ireo: Hebrio aho, ary Iaveh, Andriamanitry ny lanitra, izay nanao ny tany aman-dranomasina, no ivavahako. Il leur répondit : " Je suis Hébreu, et c' est Yahvé que j' adore, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. "
Jon 1:10 Then were the men exceedingly afraid, and said unto him. Why hast thou done this? For the men knew that he fled from the presence of the Lord, because he had told them. Dia raiki-tahotra indrindra ny olona ka nanao taminy hoe: Adray izato ataonao izato! Fa fantany fa nandositra hiala eo anatrehan' i Jehovah izy, satria efa nambarany taminy izany. Dia raiki-tahotra mafy ireo olona ireo, ka nanao taminy hoe: Inona izany nataonao izany! Satria fantatr' ireo olona ireo fa nandositra lavitra ny tavan' ny Tompo izy, fa efa nambarany taminy izany. Les hommes furent saisis d' une grande crainte et ils lui dirent : " Qu' as-tu fait là! " Ils savaient en effet qu' il fuyait loin de Yahvé, car il le leur avait raconté.
Jon 1:11 Then said they unto him, What shall we do unto thee, that the sea may be calm unto us? for the sea wrought, and was tempestuous. Dia hoy ireo taminy: Hataonay ahoana ary ianao mba hahatony ny ranomasina aminay? Fa mbola nihananonja ihany ny ranomasina. Hataonay ahoana hianao, hoy ireo taminy, dia hitony amintsika ny ranomasina? Fa mbola nihananonja, nihananonja mafimafy kokoa ny ranomasina. Ils lui dirent : " Que te ferons-nous pour que la mer s' apaise pour nous ? " Car la mer se soulevait de plus en plus.
Jon 1:12 And he said unto them, Take me up, and cast me forth into the sea; so shall the sea be calm unto you: for I know that for my sake this great tempest is upon you. Ary hoy izy tamin' ireo: Betao aho, ka atsipazo any anatin' ny ranomasina hahatony ny ranomasina aminareo; fa fantatro fa noho ny amiko no mahatonga izao onja mahery izao aminareo. Ka hoy ny navaliny azy: Raiso aho, ka atsipazo any anaty ranomasina, ka hitony aminareo ny ranomasina; satria fantatro fa noho ny amiko, no mahatonga izao tafio-drivotra mafy izao aminareo. Il leur répondit : " Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer s' apaisera pour vous. Car, je le sais, c' est à cause de moi que cette violente tempête vous assaille. "
Jon 1:13 Nevertheless the men rowed hard to bring it to the land; but they could not: for the sea wrought, and was tempestuous against them. Nefa namaky onja fatratra ny olona mba hamerina ny sambo ho amin' ny tany maina, fa tsy zakany, satria ny ranomasina mbola nihananonja mafy taminy. Nivory ny olona mba hitondra ny sambo hitody amin' ny tany maina, fa tsy afaka; satria nihananonja mafimafy kokoa nanohitra azy ny ranomasina. Les hommes ramèrent pour gagner le rivage, mais en vain, car la mer se soulevait de plus en plus contre eux.
Jon 1:14 Wherefore they cried unto the Lord, and said, We beseech thee, O Lord, we beseech thee, let us not perish for this man' s life, and lay not upon us innocent blood: for thou, O Lord, hast done as it pleased thee. Dia nitaraina tamin' i Jehovah izy ka nanao hoe: Mifona aminao izahay, Jehovah ô, aoka tsy ho faty izahay noho ny amin' ny ain' ity lehilahy ity ary aza atao ho mpandatsaka rà marina izahay; fa Hianao, Jehovah ô, efa nanao izay sitraky ny fonao. Koa dia niantso an' ny Tompo izy nanao hoe: Endrey! ry Iaveh ô! aoka tsy ho faty noho ny amin' ny ain' ity lehilahy ity izahay na ataonao milonjo ny ra tsy manan-tsiny, satria hianao no nanao araka izay sitrakao, ry Iaveh ô! Alors ils implorèrent Yahvé et dirent : " Ah! Yahvé, puissions-nous ne pas périr à cause de la vie de cet homme, et puisses-tu ne pas nous charger d' un sang innocent, car c' est toi, Yahvé, qui as agi selon ton bon plaisir. "
Jon 1:15 So they look up Jonah, and cast him forth into the sea: and the sea ceased from her raging. Dia nobetain' izy ireo Jona ka natsipiny tany anatin' ny ranomasina; ary dia nitsahatra ny fisafoaky ny ranomasina. Dia noraisiny Jonasa, natsipiny tany amin' ny ranomasina, ka nitony ny fisafoaky ny ranomasina. Et, s' emparant de Jonas, ils le jetèrent à la mer, et la mer apaisa sa fureur.
Jon 1:16 Then the men feared the Lord exceedingly, and offered a sacrifice unto the Lord, and made vows. Dia natahotra an' i Jehovah indrindra ireo olona ireo ka namono zavatra hatao fanatitra ho an' i Jehovah sady nivoady. Ary raiki-tahotra mafy an' ny Tompo ny olona, ka nanatitra sorona ho an' ny Tompo, sy raiki-boady. Les hommes furent saisis d' une grande crainte de Yahvé; ils offrirent un sacrifice à Yahvé et firent des voeux.
Jon 1:17 Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish three days and three nights.

<-
->