<-
->

Joe / Jl 1:1 The word of the Lord that came to Joel the son of Pethuel. Ny tenin' i Jehovah, izay tonga tamin' i Joela, zanak' i Petoela. Tenin' ny Tompo tonga tamin' i Joely zanak' i Fatoely. Parole de Yahvé, qui fut adressée à Joèl, fils de Petuel.
Joe / Jl 1:2 Hear this, ye old men, and give ear, all ye inhabitants of the land. Hath this been in your days, or even in the days of your fathers? Henoy izao, ry anti-panahy! Ary mandrenesa, ianareo mponina rehetra amin' ny tany! Moa mba efa nisy tamin' ny andronareo na tamin' ny andron' ny razanareo, va izao? Mihainoa an' izao hianareo anti-panahy; mitongilana sofina hianareo rehetra monina amin' ny tany! Mba efa nisy toy izao va tamin' ny andronareo, na tamin' ny andron' ny razanareo? Écoutez ceci, les anciens, prêtez l' oreille, tous les habitants du pays! Est-il de votre temps survenu rien de tel, ou du temps de vos pères ?
Joe / Jl 1:3 Tell ye your children of it, and let your children tell their children, and their children another generation. Lazao amin' ny zanakareo izao, ary aoka ny zanakareo hilaza amin' ny zanany kosa, ary ny zanak' ireo kosa indray amin' ny taranaka mandimby azy. Aoka hilaza izao hianareo amin' ny zanakareo, ny zanakareo amin' ny zanany, ary ny zanak' izy ireo, amin' ny taranaka mandimby azy. Racontez-le à vos fils, et vos fils à leurs fils, et leurs fils à la génération qui suivra!
Joe / Jl 1:4 That which the palmerworm hath left hath the locust eaten; and that which the locust hath left hath the cankerworm eaten; and that which the cankerworm hath left hath the caterpiller eaten. Izay sisan' ny kijeja dia nohanin' ny koraika; Ary izay sisan' ny koraika dia nohanin' ny valalavao: Ary izay sisan' ny valalavao dia nohanin' ny sompanga. Ny sisan' ny gazana nohanin' ny valala; ny sisan' ny valala nohanin' ny ieleka, ny sisan' ny ieleka nohanin' ny kasila. Ce qu' a laissé le gazam, la sauterelle l' a dévoré! Ce qu' a laissé la sauterelle, le yeleq l' a dévoré! Ce qu' a laissé le yeleq, le hasîl l' a dévoré!
Joe / Jl 1:5 Awake, ye drunkards, and weep; and howl, all ye drinkers of wine, because of the new wine; for it is cut off from your mouth. Mifohaza, ianareo mpimamo, ka mitomania, eny, midradradradrà, ianareo mpisotro divay rehetra, noho ny ranom-boaloboka, satria tapaka tsy ho amin' ny vavanareo izany. Mifohaza hianareo mpimamo, ka mitomania; hianareo rehetra mpisotro divay dia midradradradrà, noho ny amin' ny divay vaovao; izay notapahana tsy ho amin' ny vavanareo intsony. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez! Tous les buveurs de vin, lamentez-vous sur le vin nouveau : il vous est retiré de la bouche!
Joe / Jl 1:6 For a nation is come up upon my land, strong, and without number, whose teeth are the teeth of a lion, and he hath the cheek teeth of a great lion. Fa misy firenena mahery sady tsy hita isa miakatra hamely ny taniko; Ny nifiny dia nifin-diona, ary ny vazany dia vazan' ny liom-bavy. Fa misy firenena niakatra tamin' ny taniko sady mahery no tsy hita isa; ka ny nifiny dia nifin-diona; ary ny vazany vazan-diom-bavy. Car un peuple est monté contre mon pays, puissant et innombrable; ses dents sont dents de lion, il a des crocs de lionne.
Joe / Jl 1:7 He hath laid my vine waste, and barked my fig tree: he hath made it clean bare, and cast it away; the branches thereof are made white. Nataony simba tokoa ny voaloboko, ary notapatapahiny ny aviaviko; Nataony nakiky tokoa ireny ka nariany, eny, tonga fotsy ny rantsany. Nosimbany ny voaloboko; notapatapahany ny aviaviko; dia nataony makiky sady nazerany ireny; ary tonga tena fotsy mihitsy ny rantsany. Il a fait de ma vigne un désert, réduit en miettes mon figuier; il les a tout pelés, abattus, leurs rameaux sont devenus blancs!
Joe / Jl 1:8 Lament like a virgin girded with sackcloth for the husband of her youth. Midradradradrà toy ny virijina misikindamba fisaonana noho ny amin' ny vadin' ny fahatanorany. Midradradradra hianao toy ny virjiny mitafy lasaka hitomany ny vadin' ny fahatanorany. Gémis, comme sur le fiancé de sa jeunesse la vierge revêtue du sac!
Joe / Jl 1:9 The meat offering and the drink offering is cut off from the house of the Lord; the priests, the Lord' s ministers, mourn. Efa tapaka tsy ho ao amin' ny tranon' i Jehovah ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra aidina; Mitomany ny mpisorona, mpanao fanompoam-pivavahana ho an' i Jehovah. Tapaka tsy misy intsony ny fanatitra amam-panatitra araraka ao an-tranon' ny Tompo; misaona ny mpisorona mpanao raharahan' ny Tompo! Oblation et libation ont disparu de la maison de Yahvé. Ils sont en deuil, les prêtres serviteurs de Yahvé.
Joe / Jl 1:10 The field is wasted, the land mourneth; for the corn is wasted: the new wine is dried up, the oil languisheth. Mariry ny saha, misaona ny tany fambolena; Fa simba ny vary, ritra ny ranom-boaloboka, mihena ny diloilo. Simba ny saha; misaona ny tany, fa levona ny vary, mangaihay ny divay vaovao, reraka ny diloilo. La campagne est ravagée, la terre est en deuil. Car les blés sont ravagés, le vin fait défaut, l' huile fraîche tarit.
Joe / Jl 1:11 Be ye ashamed, O ye husbandmen; howl, O ye vinedressers, for the wheat and for the barley; because the harvest of the field is perished. Aoka ho menatra ianareo mpiasa tany; midradradradrà, ianareo mpamboatra tanim-boaloboka, noho ny vary tritika sy ny vary hordea; Fa majifa ny vokatry ny saha; Mangaihaiza, ry mpiasa tany, midradradradra ry mpamboly voaloboka, noho ny amin' ny vary sy ny orja; satria majifa ny vary hojinjaina any an-tsaha. Soyez consternés, laboureurs, lamentez-vous, vignerons, sur le froment et sur l' orge, car elle est perdue la moisson des champs.
Joe / Jl 1:12 The vine is dried up, and the fig tree languisheth; the pomegranate tree, the palm tree also, and the apple tree, even all the trees of the field, are withered: because joy is withered away from the sons of men. Maina ny voaloboka, malazo ny aviavy, ary malazo koa ny ampongaben-danitra sy ny rofia ary ny poma aza, dia ny hazo rehetra any an-tsaha; Eny, malazo ny fifalian' ny zanak' olombelona. Mangaihay ny voaloboka, ary reraka ny aviavy; ny ampongabendanitra mbamin' ny antrendry sy ny paoma, dia ny hazo rehetra any an-tsaha no efa maina avokoa; menatra ny hafaliana ka nihataka lavitra ny zanak' olombelona. La vigne est étiolée et le figuier flétri; grenadiers, palmiers et pommiers, tous les arbres des champs ont séché. Oui, la gaieté s' est tarie parmi les humains.
Joe / Jl 1:13 Gird yourselves, and lament, ye priests: howl, ye ministers of the altar: come, lie all night in sackcloth, ye ministers of my God: for the meat offering and the drink offering is withholden from the house of your God. Misikina sy mitomania, ianareo mpisorona; midradradradrà, ianareo mpanao fanompoam-pivavahana eo amin' ny alitara; Andeha mandry amin' ny lamba fisaonana mandritra ny alina, ianareo mpanao fanompoam-pivavahana ho an' Andriamanitro, fa tapaka tsy ho ao amin' ny tranon' Andriamanitra ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra aidina. Mietrà, mitolokoa, hianareo mpisorona; midradradradrà hianareo mpanao ny fanompoana momba ny otely! Avia hiari-tory mitafy lasaka, hianareo mpandraharahan' Andriamanitro, fa ny fanatitra amam-panatitra araraka dia voatana lavitra ny tranon' Andriamanitrareo. Prêtres, revêtez-vous du sac! Poussez des cris de deuil! Lamentez-vous, serviteurs de l' autel! Venez, passez la nuit vêtus du sac, serviteurs de mon Dieu! Car la maison de votre Dieu est privée d' oblation et de libation.
Joe / Jl 1:14 Sanctify ye a fast, call a solemn assembly, gather the elders and all the inhabitants of the land into the house of the Lord your God, and cry unto the Lord, Manamasina andro fifadian-kanina, miantsoa fivoriana masina, angòny ny loholona sy ny mponina rehetra amin' ny tany ho ao an-tranon' i Jehovah Andriamanitrareo, koa andeha mitaraina amin' i Jehovah. Miantsoa fifadian-kanina; mamoria fiangonana; vorio ny loholona, izay rehetra monina amin' ny tany, ao an-tranon' ny Tompo Andriamanitrareo, Prescrivez un jeûne, publiez une solennité, réunissez, anciens, tous les habitants du pays à la maison de Yahvé votre Dieu. Criez vers Yahvé :
Joe / Jl 1:15 Alas for the day! for the day of the Lord is at hand, and as a destruction from the Almighty shall it come. Indrisy ny andro! Fa efa antomotra ny andron' i Jehovah, ka tahaka ny loza tsy toha avy amin' ny Tsitoha no fihaviny. ka mitarainà amin' ny Tompo hoe: Indrisy, ity andro ity! Fa efa antomotra ny andron' ny Tompo! Tamy toy ny fandravana avy amin' ny Tsitoha! Ah! Quel jour! Car il est proche, le jour de Yahvé, il arrive comme une dévastation venant de Shaddaï.
Joe / Jl 1:16 Is not the meat cut off before our eyes, yea, joy and gladness from the house of our God? Moa tsy efa tapaka teo imasontsika va ny hanina, eny, ny fifaliana sy ny faharavoravoana tsy ho ao an-tranon' Andriamanitsika? Tsy efa nesorina teo imasontsika va, ny hanina mbamin' ny fifaliana amam-piravoravoana izay voaesotra tao an-tranon' Andriamanitsika? Les aliments n' ont-ils pas disparu sous nos yeux, la joie et l' allégresse de la maison de notre Dieu ?
Joe / Jl 1:17 The seed is rotten under their clods, the garners are laid desolate, the barns are broken down; for the corn is withered. Matimaso ao ambanin' ny baingan-tany ny vary nafafy, foana ny sompitra, mirodana ny trano fitehirizam-bary; Fa nalazo ny vary. Maina tao ambany bainga ny voa nafafy; foana ny sompitra; mirodana ny trano fitahirizana, satria mangaihay ny vary. Les grains se sont racornis sous leurs mottes; les granges sont dévastées, les greniers en ruines, car le blé fait défaut.
Joe / Jl 1:18 How do the beasts groan! the herds of cattle are perplexed, because they have no pasture; yea, the flocks of sheep are made desolate. Indrisy, ny fitoreon' ny biby! Very hevitra ny omby andiany, satria tsy misy ahitra ho azy; Eny, na dia ny andian' ny ondry aman' osy aza dia mijaly noho ny heloka. Endrey izany fitolokon' ny biby: Mihoalahoala ny andian' omby, satria tsy manan-kanina izy, miferinaina mbamin' ny andian' ondry. Comme le bétail gémit! Les troupeaux de boeufs errent affolés, car ils n' ont plus de pâtures. Même les troupeaux de brebis subissent le châtiment.
Joe / Jl 1:19 O Lord, to thee will I cry: for the fire hath devoured the pastures of the wilderness, and the flame hath burned all the trees of the field. Jehovah ô, Hianao no itarainako, fa efa levon' ny afo ny kijana any an-efitra, ary nisy lelafo efa nandoro ny hazo rehetra any an-tsaha. Mitaraina aminao aho, Iaveh ô, fa levon' ny afo ny kijana an' efitra, voadoron' ny lelafo ny hazo rehetra any an-tsaha. Yahvé, je crie vers toi! car le feu a dévoré les pacages des landes, la flamme a consumé tous les arbres des champs.
Joe / Jl 1:20 The beasts of the field cry also unto thee: for the rivers of waters are dried up, and the fire hath devoured the pastures of the wilderness. Na dia ny biby any an-tsaha aza dia mihanahana miandrandra Anao, satria ritra ny renirano, ary efa levon' ny afo ny kijana any an-efitra. Mimamamama miantso anao hatramin' ny biby dia, satria ny renirano ritra; ny kijana an' efitra levon' ny afo. Même les bêtes des champs languissent après toi, car les cours d' eau sont à sec, le feu a dévoré les pacages des landes.

<-
->