<-
->

Job / Jb 17:1 My breath is corrupt, my days are extinct, the graves are ready for me. Efa ho ritra ny aiko; Efa milopilopy ny androko; Efa miandry ahy ny fasana. Efa mihareraka ny fofon' aiko, efa milopilopy ny androko; ny fasana sisa mba ho ahy. Mon souffle en moi s'épuise et les fossoyeurs pour moi s' assemblent.
Job / Jb 17:2 Are there not mockers with me? and doth not mine eye continue in their provocation? Eny, fanesoana tokoa no manodidina ahy, ary tsy maintsy mijery ny filany ady amiko aho. Voahodidina maneso aho, misokatra ny masoko eo afovoan' ny fanevatevany ahy. Je n' ai pour compagnons que des railleurs, dont la dureté obsède mes veilles.
Job / Jb 17:3 Lay down now, put me in a surety with thee; who is he that will strike hands with me? Masina Hianao, aoka ny tenanao ihany no hiantoka ahy aminao; Fa iza moa no hety hiantoka ahy? Ry Andriamanitra o, aoka ny tenanao ihany no hiantoka ahy aminao, fa iza indray moa no hety hitehaka ny tanako? Place donc toi-même ma caution près de toi, car lequel voudrait toper dans ma main ?
Job / Jb 17:4 For thou hast hid their heart from understanding: therefore shalt thou not exalt them. Fa ny fon' ireto dia voahidinao tsy hidiran' ny fahalalana; koa izany no tsy hanandratanao azy. Ny fony efa nohidianao tsy handray ny fahendrena, ka aza avelanao hisandratra ireo. Tu as fermé leur coeur à la raison, aussi tu ne les laisseras pas triompher.
Job / Jb 17:5 He that speaketh flattery to his friends, even the eyes of his children shall fail. Izay manolotra ny sakaizany ho babo, dia ho pahina kosa ny mason' ny zanany. Misy miantso ny sakaizany hiara-kizara aminy nony efa mihareraka ny mason' ny zanany. Tel celui qui invite des amis à un partage, quand les yeux de ses fils languissent,
Job / Jb 17:6 He hath made me also a byword of the people; and aforetime I was as a tabret. Ary efa nanao ahy ho ambentinteny amin' ny firenena Izy, ka rorany mandrakariva ny tavako. Efa nataony ho fihomehezan' ny firenena aho; ilay olona fandrora amin' ny tavany aho. je suis devenu la fable des gens, quelqu' un à qui l' on crache au visage.
Job / Jb 17:7 Mine eye also is dim by reason of sorrow, and all my members are as a shadow. Efa pahina ny masoko noho ny alahelo; Ary efa toy ny aloka ny momba ny tenako rehetra. Voasaron' ny alahelo ny masoko, hoatra ny aloka sisa ny rantsam-batako rehetra. Mes yeux s'éteignent de chagrin, tous mes membres sont comme l' ombre.
Job / Jb 17:8 Upright men shall be astonied at this, and the innocent shall stir up himself against the hypocrite. Ankona noho izany ny olona mahitsy, ary ny tsy manan-tsiny mihendratra mahita ny mpihatsaravela-tsihy.40 Talanjona amin' izany ny olona mahitsy fo; ary tezitra amin' ny tsy mivavaka ny tsy manan-tsiny. A cette vue, les hommes droits restent stupéfaits, l' innocent s' indigne contre l' impie;
Job / Jb 17:9 The righteous also shall hold on his way, and he that hath clean hands shall be stronger and stronger. Fa ny marina mifikitra tsara amin' ny halehany, ary izay madio tanana no hitombo hery. Ny olo-marina anefa mifikitra mafy amin' ny lalany ary izay madio tanana miezaka amin-kerim-po tokoa. le juste s' affermit dans ses voies, l' homme aux mains pures redouble d'énergie.
Job / Jb 17:10 But as for you all, do ye return, and come now: for I cannot find one wise man among you. Avia avokoa indray ary ianareo rehetra tsy mahita izay olon-kendry eo aminareo aho. Fa avia indray ary hianareo rehetra, avia; dia tsy hahita olon-kendry iray aminareo va aho? Allons, vous tous, revenez à la charge, et je ne trouverai pas un sage parmi vous!
Job / Jb 17:11 My days are past, my purposes are broken off, even the thoughts of my heart. Mihelina ny androko, voaongotra ny fikasako. Dia izay hevitra fikirin' ny foko indrindra; Lany ity ny androko, foana ny hevitra voakasako; dia ireo hevitra mba nolalaiko indrindra. Mes jours ont fui, avec mes projets, et les fibres de mon coeur sont rompues.
Job / Jb 17:12 They change the night into day: the light is short because of darkness. Ny alina ataon' ireny ho antoandro, ary ny mazava ho efa akaiky, nefa tamy ihany ny maizina. Ny alina ataony ho andro, eo anatrehan' ny aizina, lazainy ho efa akaiky ny fahazavana; On veut faire de la nuit le jour; la lumière serait plus proche que les ténèbres.
Job / Jb 17:13 If I wait, the grave is mine house: I have made my bed in the darkness. Raha mbola misy antenaiko, dia ny fiainan-tsi-hita fonenako ihany; Ao amin' ny maizina no hamelarako ny fandriako. Na dia tsy miandry aza aho, ny seoly no fonenako; ao amin' ny aizina no namelarako ny fandriako. Or mon espoir, c' est d' habiter le shéol, d'étendre ma couche dans les ténèbres.
Job / Jb 17:14 I have said to corruption, Thou art my father: to the worm, Thou art my mother, and my sister. Ny fasana no nantsoiko hoe: Raiko ianao; Ary ny kankana: Reniko sy anabaviko ianao. Hoy aho tamin' ny fasana: Raiko hianao; ary tamin' ny kankana: Reniko sy anabaviko hianareo. Je crie au sépulcre : " Tu es mon père! " à la vermine : " C' est toi ma mère et ma soeur! "
Job / Jb 17:15 And where is now my hope? as for my hope, who shall see it? Fa aiza ary ny fanantenako? Ary iza no mahita azy? Nankaiza ny fanantenako: Iza no afa-kahita ny fanantenako? Où donc est-elle, mon espérance ? et mon bonheur, qui l' aperçoit ?
Job / Jb 17:16 They shall go down to the bars of the pit, when our rest together is in the dust. Midina any amin' ny vavahadin' ny fiainan-tsi-hita izany, raha mba hahita fitsaharana ao amin' ny vovoka aho. Nidina any am-bavahadin' ny seoly izy; raha mba mahita fitsaharana ahay mantsy, any amin' ny vovoka! Vont-ils descendre à mes côtés au shéol, sombrer de même dans ma poussière ?

<-
->